Проект „Инвестиция за постигане на по-висок капацитет за довършителни дейности в Бивалвия ООД“.

Бивалвия ООД започва изпълнението на проект за подобряване на производствения капацитет на предприятието по процедура BG16RFOP002-2.040, “Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 22 декември 2020г. между Бивалвия ООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1040-C01 за изпълнение на проект „Инвестиция за постигане на по-висок капацитет за довършителни дейности в Бивалвия ООД“.

Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на Бивалвия ООД.

 Общата стойност на проекта възлиза на 1 038 550.00 лв, от които 467 347.50 лв са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за внедряване на производствено оборудване за оптимизиране на производствения процес и увеличаване на мощностите в основните производствени процеси.

Предвидените дейности включват внедряване на технологични решения за повишаване на капацитета на довършителните дейности по поставяне на ластици, по заобляне на ъгли на подготвени твърди корици, както и автоматизиране на процеса на подвързване на книги. Тяхната реализация се очаква да доведе до постигане на специфичните цели на проекта и следните резултати:

  • повишаване капацитета и качеството на процеса на поставяне на ластици;
  • повишаване капацитета и качеството на процеса на поставяне на ластици за химикалки;
  • оптимизиране на процеса по изрязване и заобляне на ъгли на твърди тела, хартия и мукава;
  • съкращаване на производствените разходи чрез елиминиране на необходимостта от закупуване на отделни инструменти за различни формати изделия;
  • повишаване на капацитета за изпълнение на малки поръчки за изрязване и заобляне на ъгли в следствие на повишената рентабилност на тази довършителна операция;
  • повишаване на капацитета за поставяне на форзац;
  • повишаване на капацитета за термолепене;
  • повишаване на капацитета за изпълнение на по-големи поръчки за лепене на книжни тела.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на капацитета и конкурентоспособността на предприятието, а оттам засилване и на експортния му потенциал.

 

www.eufunds.bg

Проект  № BG16RFOP002-2.040-1040-C01, „Инвестиция за постигане на по-висок капацитет за довършителни дейности в Бивалвия ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект  BG16RFOP002-2.040-1040-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бивалвия ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.