„Бивалвия“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за довършителни дейности по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Машина за сгъване, набор и шиене;
Обособена позиция 2: Машина за биговане;
Обособена позиция 3: Машина за каширане”.

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0652-C01, „Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД“.

Срокът за подаване на оферти е 02.07.2018г., като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg ).

Тръжната документация може да свалите от тук или от ИСУН 2020.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.001-0652-C01, „“Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД“.
Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от „Бивалвия“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези документи отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.