„Бивалвия“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Машини за лепене на ластици
Обособена позиция 2: Машини за заобляне
Обособена позиция 3: Модулна продуктова линия за подвързване на книги“

Процедурата се провежда в рамките на изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1040-C01, „Инвестиция за постигане на по-висок капацитет за довършителни дейности в Бивалвия ООД“

Срокът за подаване на оферти е 17.05.2021г. като оферти ще се приемат до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg ).

Тръжната документация може да свалите от тук или от ИСУН 2020.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.040-1040-C01, „Инвестиция за постигане на по-висок капацитет за довършителни дейности в Бивалвия ООД“.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Бивалвия“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.